اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان البرز
کد کاربر
رمز
 

 

انسان خردمند

موفقیت را، ثروت ، قدرت و معروفیت نمیداند

چون می داند این آرمانها زائیده ذهن اند

و ذهن همان نفس فانی ست

انسان خردمند بر مدارعشق است نه اقتدار

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>